JELOVNIK

HLADNA PLATADALMATINSKI PRŠUT, BUĐOLA, TVRDI SIR, MASLINE,
MASLINOVO ULJE, SUHO VOĆE
90 KN


JUHE 


J U H A  O D  R U K O L E  I  G R A N A P A D A N O  S I R A 
2 5 K N 
T O S K A N S K A  J U H A  O D  R A J Č I C E  I  M R K V E  S  P E S T O 
G E N O V E S E  U M A K O M 
2 7 K N 
P I L E Ć A  J U H A  S A  S I R O V I M  P O V R Ć E M 
2 0 K N 
J U H A  O D  M U Š K A T N E  T I K V E  I  Đ U M B I R A 
2 5 K N 

RIŽOTAR I Ž O T O  O D  P I L E T I N E  I  K U R K U M E 
5 8 K N 
R I Ž O T O  S  A R G E N T I N S K I M  K O Z I C A M A 
6 5 K N 
R I Ž O T O  O D  S I P E  N A  C R N O 
6 5 K N

TJESTENINEL A Z A N J E  B O L O G N E S E
B E Š A M E L , R A J Č I C A , S I R , U M A K  O D  M L J E V E N O G  M E S A
4 0 K N
L A Z A N J E  P R O S I K I T O
B E Š A M E L , R A J Č I C A , S I R , U M A K  O D  M L J E V E N O G  M E S A ,
P R Š U T , Š P E K , L J U T I   F E F E R O N I
4 5 K N
L I N G U I N E  S   P I L E T I N O M , C H E R Y  R A J Č I C A M A ,
M A S L A C E M   I  P R Ž E N O M   P A N C E T O M
6 0 K N
C R N I   Š P A G E T I   S  B I F T E K O M , S M E Đ I M   Š A M P I N J O N I M A I
S J E M E N K A M A   G O R U Š I C E
8 5 K N
K U N G   F U   T J E S T E N I N A
( T J E S T E N I N A  S   A Z I J S K I M   Z A Č I N I M A   I   P O V R Ć E M )
4 5 K N
Z E L E N I  R E Z A N C I  S  L O S O S O M  I  L I M U N O M
7 3 K N
I S T A R S K I  F U Ž I  S  T A R T U F I M A
7 5 K N

MESNA JELAK O N F I R A N I  J A N J E Ć I  B U T I Ć  U  U M A K U  O D  V I N A I
R U Ž M A R I N A  S  P L J U K A N C I M A
8 7 K N
T E L E Ć A V R A T I N A U T A M N O M U M A K U S D O M A Ć I M
N J O K I M A
9 0 K N
P U R E Ć I O D R E Z A K S L I N G U I N I M A I U M A K O M O D
D O R B L U E S I R A
6 5 K N
B I F T E K U U M A K U O D K O Z J E G S I R A S P R Ž E N O M
P A N C E T O M I D O M A Ć I M N J O K I M A
1 4 0 K N
B I F T E K S F U Ž I M A I T A R T U F I M A
1 5 0 K N
B I F T E K D O M I N G O S 1 0 0 , 2 0 0 I L I 3 0 0 G , P R I L O G P O
I Z B O R U
1 0 0 G 8 0 K N
2 0 0 G 1 2 0 K N
3 0 0 G 1 6 0 K N
B I F T E K U Z E L E N O M P A P R U S P L J U K A N C I M A
1 3 0 K N
B U R G E R W T F S P O M E S O M O R I G I N A L E
1 0 0 % H R V A T S K A J U N E T I N A
( B U R G E R , P O M E S O R G I N A L E , U M A K )
6 0 K N
O D K O Š T E N I B A T A K S M A R I N I R A N I M P O V R Ć E M
5 0 K N
O D L E Ž A N I S V I N J S K I R A Ž N J I C I S P O M E S O M
O R I G I N A L E I K R E M A J V A R O M
5 7 K N
L U N G I Ć U S O Y U M A K U S N J O K I M A I T A M N I M U M A K O M
8 0 K N
T E L E Ć I N A R A V N I S K R E M P I R E O M
8 5 K N

RIBLJA JELA

T U N A  S T E A K  S  M A R I N I R A N I M  P O V R Ć E M
1 1 0 K N
O D R E Z A K  M O R S K O G  P S A  S  T R Š Ć A N S K I M  U M A K O M  I
P L J U K A N C I M A  U  M A S L I N O V O M  U L J U  I  P E R Š I N U
6 5 K N
L I G N J E  S A  Ž A R A  N A  B L I T V I  I  K R U M P I R  U
7 0 K N
F I L E  Š K A R P I N E  U  U M A K U  O D  V I N A  I  R A J Č I C E  S A
Z A P E Č E N O M  P A L E N T O M
7 0 K N
L I G N J E N A Ž A R U S B L I T V O M I K R U M P I R O M
7 0 K N

TOPLO HLADNE SALATES A L A T A S T U N O M , Z A P E Č E N I M F E T A S I R O M ,
D R E S I N G O M O D S E Z A M A I S O Y U M A K O M
6 5 K N
S A L A T A M O N T E T O
( Z E L E N A S A L A T A , D R E S N I G O D S E N F A I I N Ć U N A ,
Z A P E Č E N I K R U S C I C I P I L E T I N A S A Ž A R A )
5 8 K N
S A L A T A L A U R T S P U R E T I N O M
( L I S N A T E S A L A T E , P U R E T I N A U C O R N F L A K E S U ,
Š P A R O G E I K R E M D R E S N I G O D M O U T A R D E )
6 0 K N

DESERTI

C H E E S E C A K E  S  U M A K O M  O D  Š U M S K O G  V O Ć A  I
M E N T E
2 4 K N
K O L A Č  O D  M A K A  I  B I J E L E  Č O K O L A D E
2 6 K N

PRILOZI

P O M E S O R G I N A L E ( D O M A Ć I K R U M P I R I Ć I )
2 0 K N
K R E M P I R E K R U M P I R
1 5 K N
P I R E O D T A R T U F A T E
2 5 K N
D O M A Ć I N J O K I N A M A S L A C U I P E R Š I N U
2 0 K N
P L J U K A N C I
2 0 K N

PIZZE

M A R G A R I T A
R A J Č I C A , S I R
( T O M A T O , C H E E S E )
4 0 K N / J U M B O 7 8 K N
V E S U V I O
R A J Č I C A , S I R , Š U N K A
( T O M A T O , C H E E S E , H A M )
4 2 K N / J U M B O 8 2 K N
F U N G H I
R A J Č I C A , S I R , Š A M P I N J O N I
( T O M A T O , C H E E S E , C H A M P I G N O N S )
4 2 K N / J U M B O 8 2 K N
C A P R I C C I O S A
R A J Č I C A , S I R , Š U N K A , Š A M P I N J O N I
( T O M A T O , C H E E S E , H A M , C H A M P I G N O N S )
4 5 K N / J U M B O 8 8 K N
A L T O N O
R A Č I C A , S I R , T U N A , L U K
( T O M A T O , C H E E S E , T U N A F I S H , O N I O N )
4 7 K N / J U M B O 9 2 K N
P I C A N T E
R A J Č I A , S I R , Š U N K A , Š A M P I N J O N I , Š P E K , L J U T I F E F E R O N I
( T O M A T O , C H E E S E , H A M , C H A M P I G N O N S , C H I L L I P E P P E R S )
4 8 K N / J U M B O 9 4 K N
H U N G A R E
R A Č I C A , S I R , Š U N K A , Š P E K , J A J E , L J U T I F E F E R O N I
( T O M A T O , C H E E S E , H A M , B A C O N , E G G S , C H I L L I P E P P E R S )
4 9 K N / 9 6 K N
S L A V O N S K A
R A J Č I C A , S I R , K U L E N , S L A T K I F E F E R O N I , V R H N J E
T O M A T O , C H E E S E . S W E E T P E P P E R S , C R E A M
4 9 K N / J U M B O 9 6 K N
S A N T I A G O B E R N A B E U
R A J Č I C A , S I R , Š U N K A , V R A T I N A , K U L E N , K O B A S I C A , L J U T I
F E F E R O N I
( T O M A T O , C H E E S E , H A M , S M O K E D N E C K M E A T , K U L E N S A U S A G E ,
S A U S A G E , C H I L L I P E P P E R S )
5 2 K N / J U M B O 1 0 0 K N
V E G E T A R I A N A
R A J Č I C A , S I R , P A T L I Đ A N I , Š P A R O G E , C H E R R Y
( T O M A T O , C H E E S E , E G G - P L A N T , A S P A R A G U S , C H E R R Y T O M A T O
)
4 8 K N / J U M B O 9 4 K N
Q U A T T R O S T A G I O N I
R A J Č I C A , S I R , Š U N K A , Š A M P I N J O N I , A R T I Č O K E , R U K O L A
( T O M A T O , C H E E S E , H A M , C H A M P I G N O N S , A R T I C H O K E , R O C K E T )
4 8 K N / J U M B O 9 4 K N
F R U T T I D I M A R E
R A J Č I C A , S I R , D A G N J E , K O Z I C E , L I G N J E , T U N A
( T O M A T O , C H E E S E , M U S S E L S , S H R I M P S , C A L A M A R I , T U N A F I S H )
5 0 K N / J U M B O 9 8 K N
Q U A T T R O F O R M A G G I
R A Č I C A , 4 V R S T E S I R A
( T O M A T O 4 S O R T O F C H E E S E )
4 8 K N / J U M B O 9 4 K N
S P E C I A L
R A J Č I C A , S I R , Š P E K , S V J E Ž A P A P R I K A , F E T A S I R , C H E R R Y
( T O M A T O , C H E E S E . F R E S H P A P R I K A , F E T A C H E E S E , F R E S H
C H E R R Y T O M A T O )
4 9 K N / J U M B O 9 5 K N
F A N T A Z I A
R A J Č I C A , S I R , Š U N K A S V J E Ž A P A P R I K A , V R H N J E I Š A M P I N J O N I
( T O M A T O , C H E E S E , H A M , F R E S H P A P R I K A , C R E A M A N D
C H A M P I G N O N S )
4 8 K N / J U M B O 9 4 K N
C A P R E S E
M O Z Z A R E L L A , S V J E Ž A R A J Č I C A , B O S I L J A K
( M O Z Z A R E L L A , F R E S H T O M A T O A N D B A S I L )
4 7 K N / 9 3 K N
P R O S I K I T O
M O Z Z A R E L L A , P R Š U T , R U K O L A , C H E R R Y I G R A N A P A D A N O
( M O Z Z A R E L L A , S M O K E D H A M , R O C K E T , C H E R R Y A N D G R A N A
P A D A N O )
6 0 K N / J U M B O 1 1 5 K N
C A L Z O N E
R A J Č I C A , S I R , Š U N K A
( T O M A T O , C H E E S E A N D H A M )
4 2 K N

PIZZA PRILOZI

1 . G R U P A
V R H N J E , A J V A R , Š U N K A , S I R , Š A M P I N J O N I ,
J A J A , T U N A , F E F E R O N I , M I X P O V R Ć E ,
S V J E Ž A R A J Č I C A , U M A K O D R A J Č I C E
6 K N
2 G R U P A
G O R G O N Z O L A , Š P E K , K O B A S I C E ,
A R T I Č O K E , Š P A R O G E
8 K N
3 G R U P A
P R Š U T , V R A T I N A , K U L E N , M O Z Z A R E L L A ,
R U K O L A , S U Š E N A R A J Č I C A , M A S L I N E ,
P E S T O U M A K
1 0 K NRADNO VRIJEME

PONEDJELJAK - PETAK 
7:30 - 23:30
SUBOTA I NEDJELJA
11:30 - 23:00

RADNO VRIJEME DOSTAVE

PONEDJELJAK - PETAK 
9:30 - 23:30
SUBOTA I NEDJELJA
11:30 - 23:00

KONTAKT

01/2442 252
 01/2442 154 

 098/388 882 
 091/2888 552 

 info@prosikito.hr